Adatkezelési Tájékoztató

Az ARAGO Befektetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság és az ARAGO Csoport weboldalán tételesen megjelenített jogi személyek (anyavállalat, leányvállalatok, partnerek), elkötelezettjei az Ön személyes adatainak védelme mellett. Nagyra értékeljük azt, hogy megtisztelt bennünket bizalmával, és kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy ránk bízott adatait megvédjük és a hatályos adatkezelésre vonatkozó jogszabályok szerint kezeljük.

Jelen tájékoztatással az a célunk, hogy átfogó felvilágosítást adjunk arról, hogy miként kezeljük és védjük azon személyes adataidat, melyeket a weboldalunk használata és velünk való kapcsolatfelvétel során kezelünk Önnel kapcsolatban, továbbá itt tájékozódhat arról is, hogyan léphet kapcsolatba velünk, ha kérdése van adatkezelésünkkel vagy az a személyes adatainak törlésével kapcsolatban.

Adatkezelésünkkel kapcsolatban a személyes adatok védelmével kapcsolatos jogszabályok által meghatározott, részletes információt a ”Tájékoztató az érintettek adatainak kezeléséről  címsor alatt találhat, amelyet adatkezelésünk változása esetén a jogszabályi környezethez igazítás érdekében folyamatosan frissítünk.

Tájékoztató az érintettek adatainak kezeléséről

Az ARAGO Befektetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság és az ARAGO Csoport további, a weboldalon tételesen megjelenített jogi személyek a tájékoztatóban használt egyes fogalmak meghatározását az alábbiakban ismerteti, hogy az valamennyi érintett számára érthető és egységesen értelmezhető legyen. Biztosíthatjuk, hogy Ügyfeleink és Partnereink, valamint leendő Partnereink személyes adatainak védelme fontos számunkra és mindent megteszünk annak érdekében, hogy azokat a lehető legbiztonságosabb módon kezeljük.

I. Fogalmak:

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon (lásd papír alapú) végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja. Jelen tájékoztató vonatkozásában a személyes adatok kezelője az ARAGO Befektetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság és az ARAGO Csoport további, a weboldalon tételesen megjelenített jogi személyek. Továbbá az ARAGO Befektetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság és az ARAGO Csoport további, a weboldalon tételesen megjelenített jogi személyek. Az ARAGO Befektetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság és az ARAGO Csoport további, a weboldalon tételesen megjelenített jogi személyek azon munkavállalói és megbízottjai, valamint akik közvetlen irányítása alatt állnak és a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak, nem minősülnek adatkezelőnek.

Adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége, az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges

Érintett: az a természetes személy, aki a személyes adatai alapján azonosított, illetve – közvetve vagy közvetlenül – azonosítható. Az érintettet más megfogalmazással élve adatalanynak is nevezzük.

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. Ilyen tipikus személyes adatok különösen: név, lakcím, születési hely és idő, anyja neve.

II. Személyes adataidat kezelésének jogalapja:

A személyes adatai kezelésének jogalapja a személyes hozzájárulása. Azzal, hogy az adatvédelmi tájékoztatónkat elolvasta honlapunkon, úgy tudomásul veszi, hogy amennyiben kapcsolatba lép velünk, akár e-mail, akár telefonos elérhetőségen keresztül, úgy szükséges megadnia néhány személyes adatát, amelyek ezáltal bekerülnek a nyilvántartásunkba a lehető legrövidebb időn belül történő legprecízebb válaszadás érdekében. Az ezáltal történő adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulást azonban bármikor visszavonhatja az alábbiakban kifejtettek szerint.

III. Mennyi ideig tároljuk a személyes adatokat?

Adatait addig tároljuk, ameddig az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását nem vonja vissza, minden esetben csak addig kezeljük az adataidat, ameddig az az adatkezelési cél teljesítéséhez feltétlenül szükséges. Ez azt jelenti, hogy amennyiben Ön érdeklődését fejezte ki cégcsoportunk vagy egy konkrét cég iránt, de további együttműködési vagy érdeklődési szándéka nem áll fenn, úgy a személyes adatait csak a saját rendszerünkön belül tároljuk és harmadik, jogosulatlan személyeknek nem továbbítjuk, nyilvánosságra azt nem hozzuk, amennyiben Ön kifejezetten írásban kéri, úgy személyes adatait töröljük a cégcsoportunk összes nyilvántartásából, ahova az adatfeldolgozás és a válaszadás érdekében bekerültek.

IV. Kikkel osztjuk meg a személyes adatait:

Az ARAGO Befektetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság és az ARAGO Csoport további, a weboldalon tételesen megjelenített jogi személyek a személyes adatait semmilyen körülmények között nem továbbítja harmadik fél címzettek részére, akik nem képezik a cégcsoport tagjait, hacsak az érintettek nem fordulnak a cégcsoporthoz ilyen kéréssel. Ez utóbbi esetben a cégcsoport nem biztosítja, hogy szerződéses partnerei, megbízottjai és alvállalkozói is megfelelő garanciákat nyújtsanak az adatvédelemi jogszabályoknak megfelelő adatkezelésre, és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.

Az ARAGO Befektetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság és az ARAGO Csoport további, a weboldalon tételesen megjelenített jogi személyek részletes listája az alábbi, amely alapján a cégcsoport személyes adatot továbbít:

  1. Az ARAGO Befektetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság és az ARAGO Csoport leányvállalatai és anyavállalat részére:

Anyavállalat:

Domestore Gazdasági és Üzletviteli Tanácsadó Kft.

Leányvállalatok:

ALKOTMÁNY AGRO Mezőgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ARAGO Green Technologies Korlátolt Felelősségű Társaság

Arago Ingatlanforgalmazó és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ARAGO TOOLS Ipari- és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

ETAWA Edelstahltechnik für Abwasser-Wasser GmbH

FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság

Fűzvölgyi Agrár Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársasá

Hotel Palota Lillafüred Korlátolt Felelősségű Társaság

Kiss és Társa Korlátolt Felelősségű Társaság

KNB-Fuente Korlátolt Felelősségű Társaság

MEDIVIN PRO Borászati Korlátolt Felelősségű Társaság

METALCONSTRUCT Alumíniumszerkezetek Gyára Zártkörű Részvénytársaság

PLASTIC-FORM Szerszámgyártó, Mérnöki, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

SBS Szerelő Javító és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Schoen und sandt Hungary Gépgyártó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

STÚDIÓ-V Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság

VÁLL-KER Vállalkozói és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

  1. harmadik feleknek vagy testületeknek, az érintettek kifejezett, írásos kérelme alapján
  2. közös értékesítésben érintett partnereinknek, az érintettek kifejezett, írásos kérelme alapján
  3. ha átalakuláson megy a cégcsoport keresztül, vagy a felvásárol egy újabb céget, akkor a cégcsoporton belül, a személyes adatokat, szükség esetén megosztjuk a cégcsoport új tagjaival is

V. Hogyan biztosítjuk adatai védelmét?

Az interneten keresztül történő kommunikáció – például az e-mail – csak abban az esetben biztonságos, ha az titkosítva van. Az internet természetéből adódóan az online kommunikáció esetében az ellenőrzési körünkön kívül eső jogosulatlan hozzáférésért vagy adatvesztésért nem tudunk felelősséget vállalni.Felelősek vagyunk viszont azért, hogy a ránk bízott személyes adatainak védelméért és azokat megvédjük, nem osszuk meg olyanokkal, akik nem jogosultak azok megismerésére. Ezért soha nem fogjuk nem hivatalos kommunikációs csatornán elkérni a bizalmas személyes adatait.

VI. Kezelt adatokkal kapcsolatos jogai:

  1. Helyesbítéshez való jog:

Amennyiben az általad megadott személyes adataidban változás történt, vagy esetleg hibásan vagy hiányosan lettek rögzítve, bármikor módosíthatod személyes adataidat.

  1. A személyes adatokhoz való hozzáférés joga:

Az általunk kezelt személyes adataidról és az adatkezeléssel kapcsolatos információkról felvilágosítást kérhetsz, postai vagy e-mail útján.

  1. A törléshez való jog:

Az ARAGO Befektetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság és az ARAGO Csoport további, a weboldalon tételesen megjelenített jogi személyek igyekszik csak addig kezelni és tárolni az adatait, ameddig arra szüksége van és Önnek jogában áll kérelmezni a rendelkezésünkre álló személyes adatok törlését. Tájékoztatjuk továbbá, hogy amennyiben a velünk történő kapcsolatfelvétel során birtokunkba került személyes adatok törlését kívánja kérni, úgy azt írásban teheti meg az titkarsag@arago.co.hu e-mail, vagy levelezési címre: 1054 Budapest, Akadémia utca 6. (Academia Offices) elküldött írásbeli nyilatkozatával, amelynek tartalmaznia kell pontosan és tételesen felsorolva a törölni kívánt adatokat. Amennyiben ez megtörtént, a lehető legrövidebb időn belül eleget teszünk kérésének és személyes adatait töröljük. A telefonon történő törlés iránti igény bejelentését, nem áll módunkban elfogadni és annak megfelelően eljárni az adatok telefonon történő beazonosításának nehézsége okán.

VII. Vonatkozó jogszabályok:

Az ARAGO Befektetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság és az ARAGO Csoport további, a weboldalon tételesen megjelenített jogi személyek Adatkezelési Tájékoztatója az alábbi Európai Uniós és magyar jogszabályokra épül:

EU-s jogszabályok:

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR)

Magyar adatvédelmi jogszabályok:

Magyarország Alaptörvénye
2013.
évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)